032 261 63 13

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 z dnia 01.02.2022 r.

§1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży wyrobów i półwyrobów ze stali, oferowanych przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe BOBREK J. Małek, B. Macianty Sp.j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

2. Wyrażenia pisane wielką literą w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:
a) Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała Zamówienie do BOBREK;  
b) BOBREK– Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe BOBREK J. Małek, B. Macianty Sp.j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;            
c) Wyroby – produkty i półprodukty ze stali oferowane do sprzedaży przez BOBREK;
d) Zamówienie – pisemne zamówienie Kupującego przesłane pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub złożone osobiście do BOBREK, stanowiące ofertę nabycia Wyrobów, określające co najmniej: typ i rodzaj Wyrobów, cenę – zgodnie z Cennikiem lub pisemną propozycją ofertową BOBREK skierowaną uprzednio do Kupującego oraz proponowany termin dostawy albo terminy dostaw (harmonogram dostaw) poszczególnych partii Towarów. e) Data Odbioru Wyrobów – wskazana Kupującemu w potwierdzeniu Zamówienia data, do której obowiązuje rezerwacja Wyrobów i cena podana w potwierdzeniu;     
f) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży BOBREK.

3. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży Wyrobów, także w przypadku wyraźnego niepowołania się przez Kupującego na OWS w Zamówieniu, chyba, że strony umowy sprzedaży wyraźnie postanowiły na piśmie pod rygorem nieważności o wyłączeniu zastosowania OWS albo też o wyłączeniu niektórych postanowień OWS.

4. OWS są udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej BOBREK: www.bobrek.pl

5. OWS nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży zawartej z konsumentem.

§2

1. Wyroby oferowane do sprzedaży przez BOBREK, klasyfikowane są w sposób podany na stronie internetowej: https://www.bobrek.pl.             
Do Wyrobów dołączone są odpowiednie specyfikacje techniczne dla danego asortymentu (normy, aprobaty techniczne).

2. Kupujący składając Zamówienie zobowiązany jest znać parametry i zastosowanie zamawianych Wyrobów. BOBREK nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór i zastosowanie, czy też przeznaczenie przez Kupującego Wyrobów nabytych od BOBREK.

3. Dokumenty jakościowe (świadectwa jakości, certyfikaty, atesty) BOBREK dostarcza jako kopie oryginałów. Na kopii umieszczone są następujące informacje:
– nazwa wystawiającego kopię – Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe BOBREK J. Małek, B. Macianty Sp.j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
– nazwisko i imię osoby wystawiającej kopię
– nazwa wyrobu, gatunek stali, numer wytopu, wydana ilość
– numer faktury i data jej wystawienia.

4. Wyroby dostarczane są zgodne z podstawowymi wymaganiami zawartymi w dotyczących ich specyfikacjach technicznych. Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie sprecyzowane w Zamówieniu i po uzgodnieniu zapisane w potwierdzeniu zamówienia.

5. O ile Strony nie ustalą inaczej, dopuszczalna jest realizacja zamówienia wg tolerancji  wagowej +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia.

6. Wyroby mogą być pokryte naleciałością korozji, co nie umniejsza ich jakości i właściwości.

§3

1. Zawarcie umowy sprzedaży Wyrobów następuje przez złożenie Zamówienia przez Kupującego i przyjęcie tego Zamówienia przez BOBREK poprzez wysłanie potwierdzenia Zamówienia przez BOBREK do Kupującego pocztą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. BOBREK może w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania Zamówienia odmówić jego przyjęcia o czym zawiadomi Kupującego.

3. Zamówienie powinno zostać przekazane BOBREK w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści Zamówienia. Zamówienie niepełne, nieczytelne lub zawierające sprzeczności, bądź niejasności nie jest zamówieniem wiążącym BOBREK, chyba, że BOBREK po nawiązaniu kontaktu z Kupującym wyjaśni wątpliwości dotyczące Zamówienia i potwierdzi jego przyjęcie, podając w potwierdzeniu warunki sprzedaży.

4. BOBREK ma prawo do uzależnienia przyjęcia Zamówienia od złożenia przez Kupującego odpowiednich, wskazanych przez BOBREK dokumentów finansowych potwierdzających kondycję finansową Kupującego – w szczególności takich jak wyciąg z konta bankowego. Sprawozdanie F-01, bilans, rachunek zysków i strat, lub inne – które określić może również ubezpieczyciel ubezpieczający obrót spółki BOBREK. W takim przypadku Kupujący dostarczy odpowiednie dokumenty w formie pisemnej – mailowo lub fizycznie, w terminie do 1 dnia roboczego a do tego czasu termin na potwierdzenie Zamówienia przez BOBREK nie biegnie. W zależności od badania dokumentów finansowych Kupującego, BOBREK może uzależnić przyjęcie Zamówienia od ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia przez Kupującego.

5. BOBREK ma prawo zmienić termin/terminy dostawy albo wydania całości lub poszczególnych partii Wyrobów o nie więcej niż 3 (trzy) dni robocze za powiadomieniem Kupującego, co nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz kierowania roszczeń wobec BOBREK.

6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Wyrobów do Daty Odbioru Wyrobów, BOBREK ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Wyrobów i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 20% wartości netto zamówionych Wyrobów. Uprawnienie do odstąpienia może być przez BOBREK zrealizowane w okresie 60 dni po dacie, o której mowa w zdaniu pierwszym.

7. W okresie od przesłania Kupującemu potwierdzenia Zamówienia, do Daty Odbioru Wyrobów wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia, BOBREK ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w części, z ważnych powodów, w tym jeżeli:       
– nie będzie możliwe ubezpieczenie należności od Kupującego z tytułu tej umowy (w całości lub w części);
– z przyczyn niezależnych od BOBREK, a dotyczących Producenta Wyrobów, BOBREK nie będzie mógł wykonać tej umowy w całości lub części;
– nastąpi istotna zmiana cen Wyrobów przez producenta Wyrobów w okresie od potwierdzenia Zamówienia do Daty Odbioru Wyrobów, a Kupujący – zawiadomiony o aktualizacji ceny sprzedaży oświadczy, że nie wyraża zgody na zmianę (aktualizację) ceny;
– nastąpi istotna zmiana kursu waluty na podstawie której rozliczane jest nabycie Wyrobów przez BOBREK od Producenta, chyba, że Kupujący rozlicza się z BOBREK w takiej samej walucie w jakiej BOBREK dokonuje zapłaty ceny nabycia Wyrobów od Producenta;
– nastąpi istotny wzrost kosztów dodatkowych, nieprzewidzianych w dacie zawierania umowy sprzedaży, np. z uwagi na zmianę kosztów transportu lub kosztów składowania Wyrobów do Daty Odbioru Wyrobów;
– wystąpią okoliczności siły wyższej (w szczególności epidemia, wojna, stan klęski żywiołowej lub inne zdarzenia zewnętrzne, których BOBREK nie mógł przewiedzieć i/lub nie mógł takim zdarzeniom lub zdarzeniu zapobiec).

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży z ważnych powodów wymaga formy pisemnej, i może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia ważnych powodów, a w przypadku zmiany (aktualizacji) ceny, od dnia w którym Kupujący nie zaakceptował zmiany (aktualizacji) ceny.

9. Przez istotny wzrost o jakim mowa w pkt 7 powyżej, Strony rozumieć będą zmianę o +5% w stosunku do odpowiedniej w danym przypadku stawki w dniu przyjęcia Zamówienia.

10. W przypadku skorzystania przez BOBREK z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w OWS, Kupującemu nie przysługują wobec BOBREK żadne roszczenia.

11. Umowa sprzedaży BOBREK może zostać zawarta także w każdy inny sposób dopuszczalny prawem, w tym poprzez złożenie oferty handlowej przez BOBREK oraz jej przyjęcie przez Kupującego w okresie ważności tej oferty handlowej, a także poprzez podpisanie obustronnej umowy handlowej.

12. Złożenie przez Kupującego Zamówienia, przyjęcie przez Kupującego oferty BOBREK, jak też podpisanie przez Kupującego ze BOBREK obustronnej umowy handlowej, oznacza zapewnienie Sprzedawcy przez Kupującego, iż nie istnieją podstawy faktyczne lub prawne stanowiące przeszkodę dla zawarcia i wykonania przez Kupującego umowy sprzedaży, a nadto zapewnienie o posiadaniu przez Kupującego środków na zapłatę za Wyroby jakie Kupujący zamierza nabyć od BOBREK w wyniku powyższych czynności.

§4

1. Kupujący ma obowiązek odbioru Wyrobów zgodnie z umową sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3. Zmiana Daty Odbioru wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody ze strony BOBREK.

2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Wyroby wydawane są w magazynach BOBREK zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 1 oraz w innych miejscach wydania określonych w umowie sprzedaży.

3. BOBREK ma prawo do jednostronnej zmiany miejsca lub czasu załadunku Wyrobów w przypadku wystąpienia w BOBREK – lub w miejscu wskazanym jako miejsce wydania, zdarzeń wyjątkowych, takich jak w szczególności: awaria suwnicy, przerwa w dostawie prądu, awaria systemu komputerowego, długa kolejka samochodów oczekujących na załadunek. O zmianie, wskazanej w zdaniu poprzednim BOBREK powiadamia Klienta pocztą elektroniczną. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Klientowi nie przysługują wobec BOBREK żadne roszczenia.

4. Kupujący zobowiązuje do awizowania BOBREK odbioru Wyrobów z jednodniowym wyprzedzeniem. Awizowanie następuje pocztą elektroniczną na adres e-mail pracownika BOBREK, który przesłał Kupującemu potwierdzenie złożonego Zamówienia.

5. Kupującemu nie przysługują wobec BOBREK roszczenia związane z postojem przed i podczas załadunku.

6. Kupujący zapewnia środki transportu odpowiednie do liczby i rodzaju Wyrobów. Wykonanie usługi transportu przez BOBREK wymaga wyraźnego odpowiedniego postanowienia w umowie sprzedaży Wyrobów, z określeniem terminu i miejsca wykonania usługi transportu oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi.

7. W każdym przypadku osoba odbierająca Wyroby w imieniu Klienta zobowiązana jest do okazania upoważnienia do odbioru, chyba że zostało ono zamieszczone w Zamówieniu lub na osobnym dokumencie dostarczonym do BOBREK oraz zobowiązana jest potwierdzić swoje dane osobowe poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Jeżeli Kupujący zapewnia środek transportu, upoważnienie powinno zawierać także wskazanie pełnego numeru rejestracyjnego środka transportu (nr rejestracyjny samochodu i naczepy lub w przypadku braku naczepy tylko nr rejestracyjny samochodu). BOBREK ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie, która nie posiada upoważnienia Kupującego albo nie potwierdziła swoich danych. W takim przypadku zastosowanie ma § 3 ust. 5 OWS.

8. Potwierdzenie wydania Wyrobów następuje na dokumencie WZ wystawianym przez BOBREK lub w imieniu BOBREK, w przypadku sprzedaży w tranzycie (towar nie jest odbierany ze składów BOBREK).

9. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Wyrobów przechodzi na Kupującego z chwilą ich wydania Kupującemu albo osobie lub przewoźnikowi przez niego upoważnionemu.

10. Data dostawy może ulec zmianie w zależności od terminu realizacji dostawy dla BOBREK przez Producenta Wyrobów. BOBREK informuje o tym Kupującego w sposób wskazany w ust. 3 powyżej. Paragraf 4 ust. 3 zdanie ostatnie stosuje się.

§5

1. Cena jednostkowa netto ustalana jest przez Kupującego i BOBREK w drodze wzajemnych uzgodnień. Ustalona cena netto wpisywana jest w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym przez BOBREK do Klienta. Do kwot, o których mowa w zdaniach poprzednich doliczony zostaje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cena jednostkowa netto obejmuje koszt załadunku Wyrobów na środek transportu w magazynie BOBREK lub w miejscu odbioru. Wszelkie inne koszty związane z zakupem Wyrobów ponosi Kupujący, chyba że w potwierdzeniu Zamówienia zostanie wyraźnie inaczej zastrzeżone.

3. Zapłata ceny za sprzedane Wyroby oraz wynagrodzenia za usługę transportu nastąpić powinna w terminie określonym w umowie sprzedaży lub na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe BOBREK.

4. Zmiana terminu zapłaty wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody BOBREK. W przypadku, w którym Kupujący nie dokona zapłaty ceny za Wyroby w umówionym terminie BOBREK ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać od Kupującego naprawienia wynikłej szkody (zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego).

5. W przypadku sprzedaży w tranzycie (tj. dostawy wyrobów zamówionych przez Kupującego w BOBREK realizowanej z miejsca innego niż składy BOBREK), wyłączną podstawę uprawniającą Kupującego do odbioru Wyrobów i wejścia w ich posiadanie stanowi faktura VAT dokumentująca sprzedaż tych Wyrobów Kupującemu  przez BOBREK. Niedozwolone jest wejście przez Kupującego w posiadanie Wyrobów objętych sprzedażą w tranzycie,  bez uprzedniego otrzymania przez Klienta faktury VAT dotyczącej sprzedaży tych Wyrobów Klientowi przez BOBREK. W przypadku braku posiadania przez Klienta faktury VAT wystawionej przez BOBREK na Wyroby objęte sprzedażą w tranzycie, Klient zobowiązany jest wystąpić do BOBREK o doręczenie mu faktury VAT umożliwiającej Klientowi odbiór Wyrobów objętych sprzedażą w tranzycie.

6. BOBREK zastrzega sobie prawo własności Wyrobów aż do uiszczenia za nie całości ceny.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego, do którego, zgodnie z prawem polskim stosuje się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w powyższej ustawie.

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego do którego, zgodnie z prawem polskim nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Sprzedającemu przysługują umowne odsetki za opóźnienie, w wysokości odpowiadającej obowiązującej w czasie takiego opóźnienia, stopie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w powyższej ustawie.

9. Roczna stopa procentowa odsetek, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej jest ustalona w wysokości wynikającej z implementacji DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

§6

1. BOBREK gwarantuje Kupującemu jakość Wyrobów oraz ich zgodność z normami właściwymi dla danego rodzaju Wyrobu określonymi w § 2 ust. 1 powyżej.

2. BOBREK udziela 150-dniowej gwarancji dla Wyrobów, licząc od daty ich wydania, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ustaje z chwilą zabudowy lub obróbki Wyrobów.

3. Gwarancja nie obejmuje następujących właściwości (parametrów) Wyrobów: odporność na czynniki atmosferyczne, stałość barwy, porysowania, naleciałość korozji.

4. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie Wyrobu w chwili jego wydania lub mógł ją w chwili wydania zauważyć.

5. Gwarancja nie obejmuje dokonanego przez Kupującego wyboru i zastosowania, czy też przeznaczenia przez Kupującego Wyrobów nabytych od BOBREK.

6. W związku z udzieloną gwarancją jakości wyłącza się odpowiedzialność BOBREK z tytułu rękojmi za wady określoną przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza BOBREK ograniczona jest do szkody rzeczywistej nie przekraczającej 50% wartości netto Zamówienia. Wyłącza się odpowiedzialność BOBREK z tytułu utraconych korzyści.

§7

1. Kupujący ma obowiązek sprawdzić:
a) ilość i widoczne wady powierzchniowe Wyrobów (w tym uszkodzenia mechaniczne) – w chwili odbioru Wyrobów;
b) gatunek stali, wymiary, kształty Wyrobów – w ciągu 5 dni roboczych od odbioru wyrobów, nie później jednak niż przed rozpoczęciem ich zabudowy lub obróbki, jeżeli ma ona miejsce przed upływem 5 dni roboczych od odbioru Wyrobów;           
c) jakość Wyrobów najpóźniej przed rozpoczęciem ich zabudowy lub obróbki.

2. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą:
a) ilości i widocznych wad powierzchniowych Wyrobów (w tym uszkodzeń mechanicznych) – najpóźniej w chwili ich odbioru od BOBREK;    
b) niewłaściwego gatunku stali, wymiarów, kształtu Wyrobów – do 7 dni roboczych po dniu odbioru Wyrobów od BOBREK.
c) jakości Wyrobów najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
W razie niezgłoszenia przez Kupującego reklamacji w wyżej określonym terminie BOBREK zwolniony jest z obowiązków gwarancyjnych.

3. W przypadku wykrycia wady i zamiaru zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od zabudowy lub obróbki wyrobów do czasu rozpatrzenia reklamacji przez BOBREK. Naruszenie obowiązku powstrzymania się od zabudowy lub obróbki skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji i zwolnieniem BOBREK z obowiązków gwarancyjnych, także w przypadku uprzedniego wysłania przez Kupującego reklamacji.

4. W każdym przypadku, zgłoszenie reklamacji musi zostać sporządzone na piśmie i powinno zawierać określenie Kupującego, precyzyjne określenie wad, rodzaju i ilości Wyrobów, których reklamacja dotyczy oraz wskazanie miejsca, gdzie takie Wyroby znajdują się i numer/y faktur VAT wystawionych przez BOBREK za Wyroby, a nadto podpis osoby upoważnionej do działania za Kupującego. Reklamacja powinna zostać przekazana BOBREK w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści reklamacji. Reklamacja niepełna, nieczytelna lub zawierająca sprzeczności, czy niejasności, jak też nie zawierająca podpisu składającego reklamację upoważnionego do działania za Kupującego nie stanowi skutecznie złożonej reklamacji.

5. Reklamacja może zostać przesłana pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub doręczona osobiście. W przypadku wysłania reklamacji pocztą elektroniczną lub faksem, reklamacja jest skuteczna jeżeli została także wysłana do BOBREK w tym samym dniu listem poleconym.

6. W razie złożenia reklamacji dotyczącej jakości Wyrobów, Kupujący ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć objęte reklamacją Wyroby, do chwili ich zbadania przez BOBREK lub inny podmiot działający z upoważnienia BOBREK.

7. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zgodnie z ust. 4 oraz – jeżeli BOBREK uzna za konieczne – uprzednie zbadanie Wyrobów (o którym mowa ust.6), co do których została zgłoszona reklamacja zgodnie warunkami OWS, notatka reklamacyjna sporządzona bezpośrednio po zbadaniu Wyrobów u Kupującego i podpisana przez osobę działającą za BOBREK oraz Kupującego albo osobę przez niego upoważnioną oraz dokumentacja zdjęciowa, jeżeli została sporządzona przez BOBREK. W przypadkach tego wymagających BOBREK zastrzega nadto wymóg uprzedniego uzyskania opinii specjalistycznej. Koszty działań opisanych w zdaniach poprzednich, w razie uwzględnienia reklamacji, ponosi BOBREK.

8. W razie uznania reklamacji za zasadną, BOBREK zobowiązany jest do wymiany wadliwych Wyrobów na Wyroby bez wad albo do obniżenia ceny wadliwych Wyrobów. Decyzję w tym zakresie podejmuje BOBREK mając na uwadze rodzaj ustalonej wady Wyrobów. Pisemna decyzja zostanie przekazana Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym. W przypadku podjęcia decyzji co do rozpatrzenia reklamacji, wymiana Wyrobu albo zwrot obniżki ceny nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od przekazania Kupującemu decyzji co do rozpatrzenia reklamacji Kupującego.

9. Zwrot wadliwych Wyrobów następuje w miejscu, gdzie wadliwe Wyroby się znajdują, wskazanym w reklamacji złożonej do BOBREK. Kupujący ma obowiązek przygotować wadliwe Wyroby do załadunku i odbioru przez BOBREK. Koszty zwrotu wadliwych Wyrobów i transportu Wyrobów bez wad ponosi BOBREK.

10. BOBREK ma prawo odmówić wykonania rozpatrzonej reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz BOBREK tytułem ceny za Wyroby.

11. Rozpatrzenie reklamacji Kupującego w powyższy sposób kończy ostatecznie procedurę reklamacyjną i wyłącza dalsze roszczenia Kupującego wobec BOBREK.

12. BOBREK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli wynika to z działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, powodujące niemożność wykonania przez BOBREK jego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, co w szczególności obejmuje: wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan i inne klęski żywiołowe, zbrojne niepokoje społeczne, działanie władzy państwowej, a także wydarzenia takie jak powódź, pożar, eksplozja, ujemna temperatura powietrza, obfite opady śniegu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Wyrobów na rzecz BOBREK, z przyczyn nie dotyczących BOBREK.

13. Strony wyłączają odpowiedzialność BOBREK wobec Kupującego za jakość Wyrobów na podstawie rękojmi za wady fizyczne – o której mowa w art. 5561 k.c.

§8

1. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdego potwierdzenia zamówienia przez BOBREK.

2. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży przez Kupującego na osobę trzecią, jak również dokonywanie jakichkolwiek potrąceń, może nastąpić tylko za pisemną zgodą BOBREK.

3. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień niniejszych OWS nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

4. Zmiany OWS wchodzą w życie poprzez opublikowanie na stronie internetowej: https://www.bobrek.pl i obowiązują Kupującego z dniem ich opublikowania na powyższej stronie internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych OWS stosuje się prawo polskie – w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

6. Wszelkie spory wynikające z tytułu sprzedaży Wyrobów: a) z powództwa BOBREK, rozstrzygane będą, przez sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej, według wyboru BOBREK (i) właściwy miejscowo dla siedziby BOBREK, (ii) właściwości ogólnej pozwanego lub (iii) w Katowicach (właściwość przemienna); b) z powództwa Kupującego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej, właściwy miejscowo dla siedziby BOBREK.

7. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.02. 2022 roku.

8. Z dniem wejścia w życie niniejszych OWS, tracą moc Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od 1.06.2002 roku, przy czym dotychczasowe Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawartych w czasie ich obowiązywania.